Category Archives: Alte legi

Alte legi aplicabile in raporturile de munca

Stimulente financiare pentru angajatori

ANOFMAngajatorii care, pe perioada vacantelor stabilite potrivit legii, incadreaza în munca elevi si studenti, beneficiaza de un stimulentul financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimalării ocuaării fotţei de munca în vigoare (500 lei).

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat se suporta de către angajator din fon­duri proprii.

Conditiile ce trebuie indeplinite sunt:

–       Incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat în conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;

–       Incheierea unui contract de munca temporara, numai daca du­rata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

–       Incadrarea elevilor si studentilor dupa data de incepere a vacantei potrivit legii

Cum se acorda stimulentul :

–        Suma reprezentand stimulentul financiar se deduce de catre angajator din contribuţia de asigurari pen­tru somaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.

Perioada pentru care se acorda stimulentul:

–       Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic. Acesta se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii şi studentii în cauza, pe perioada vacantei.

Procedura:

–       In vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o conventie.

Legislatia aplicabila

–       Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor; Hotararea nr. 726 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii mentionate.

Reclame

Indemnizatia de crestere a copilului va creste la 85% din venitul net

Camera Deputaţilor a adoptat, astăzi, pe articole, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net, începând cu 1 octombrie 2012. Proiectul urmează să fie supus votului final, iar apoi va merge la promulgare, Camera Deputaților fiind for decizional Astfel, pentru părinţii care optează pentru varianta unui singur an de concediu pentru îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 de lei şi nici mai mare de 3.400 de lei.

Dacă însă optează să stea acasă cu copilul doi ani, indemnizaţia va fi tot de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni dar nu poate fi mai mare de1.200 de lei.

Proiectul de lege mai prevede  renunţarea la condiţionarea acordării concediului de creştere a copilului şi a indemnizaţiei de creştere a copilului doar pentru primii 3 copii din familie.

De asemenea, persoanele care au optat pentru concediu până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului și se hotărăsc să se întoarcă mai devreme la muncă vor primi un stimulent lunar până când copilul va împlini doi ani.

Proiectul de lege mai prevede acordarea sumei suplimentare de 600 de lei pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de concediu şi indemnizaţie şi naşte, adoptă sau ia în custodie un alt copil.

Categoriile de persoane care beneficiază de asigurare de sanatate, fără plata contribuţiei si documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat

In conformitate cu prevederile Legii 95/2006 si Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007, cu modificările si completările ulterioare categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei precum si documentele justificative sunt urmatoarele:

1. COPIII CU VARSTA DE PANĂ LA 18 ANI:

– act de identitate sau certificat de naştere, după caz

 2. TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18 SI 26 DE ANI:

– act de identitate
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
– adeverinţa de elev sau student

 3. TINERII CU VARSTA DE PANA LA 26 DE ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI:

– act de identitate
– document care să ateste că au fost incluşi intr-un sistem de protecţie a copilului
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
– un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

4. SOTUL, SOTIA SI PARINTII AFLATI IN INTRETINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE:

– act de identitate
– documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii
– declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are in intreţinere persoana respectivă

 5. BENEFICIARII Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pană la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum şi PERSOANELE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

– act de identitate
– documente doveditoare care să ateste că se incadrează in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decat cele prevăzute de legile speciale sau pensii

 6. PERSOANELE CU HANDICAP:

– act de identitate
– certificat de incadrare intr-un grad de handicap. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, in afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate

 7. BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE stabilite de Ministerul Sănătăţii pană la vindecarea respectivei afecţiuni:

– act de identitate
– adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

8.FEMEILE INSARCINATE SAU LĂUZE:

– act de identitate
– adeverinţa medicală
– certificat de naştere al copilului

pentru lăuze
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară

9. PERSOANELE CARE SE AFLĂ IN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI pană la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pană la implinirea de către copil a varstei de 3 ani:

– actul de identitate
– decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Mun.Bucureşti

10. PERSOANELE BENEFICIARE DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ:

– actul de identitate
– carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj

11. PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE şi se află in timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii:

– adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care să rezulte că se află in această situaţie

12.Persoanele care fac parte dintr-o FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

– actul de identitate
– adeverinţa eliberată de primăria din localitatea de domiciliu, din care să rezulte că acestea se incadrează in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

13. PENSIONARI:

– actul de identitate
– cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara (in cazul pierderii acestor documente sau pană la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei)
– declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii.

14. Persoanele care se află in EXECUTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA la art. 105, 113 si 114 din CODUL PENAL şi pentru persoanele care se află in perioada de amanare sau de intrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

– adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia in grija căreia se află persoana

15. PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute:

– adeverinţa emisă de unităţile centrale de cult
– declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.

Proiect Modificare Cota Contributie CASS

Potrivit unui nou proiect propus de Ministerul Sanatatii si care se afla actualmente in dezbatere publica, angajatorii ar putea plati o contributie calculata diferit la sistemul de sanatate, de 5,2% din salariul mediu pe economie care este in acest moment de 2.117 lei. In cazul in care acest proiect va fi adoptat, se vor aplica urmatoarele cote procentuale pentru sistemul de sanatate:

– 5,5% pentru asigurat;

– 5,2 % pentru angajator, valoarea acestei contributii nu poate fi mai mica decat 5,2% aplicata la un salariu mediu brut pe tara ( de 2117 ron)  lunar, pentru fiecare angajat;

– 5,5% pentru asiguratii cu plata contributiei din alte surse -valoarea acestei contributii nu poate fi mai mica decat 5,5% aplicata la un salariu de baza minim brut pe tara  (de 700 ron) lunar.

Se schimba astfel baza de calcul care va tine cont de salariul mediu brut pe tara in loc sa se ia in calcul salariul stabilit prin contractul de munca. In acest caz, angajatorii ar putea plati contributii de trei ori mai mari la sanatate decat platesc in prezent pentru un salariu minim brut. Prin urmare angajatorii care au salariati cu salariu de baza sub valoarea salariului mediu brut pe economie vor plati mai mult contributii la sistemtul de asigurari de sanatate.

Se modifica legislatia si pentru cei care isi platesc contributia la sanatate din alte surse decat salariile, astfel ca noua cota care ii vizeaza pe acestia nu poate fi mai mica decat cota de 5,5% aplicata la un salariu de baza minim brut pe tara (700 de lei, in 2012), lunar

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA

Drepturile si obligatiile salariatelor gravide si a lauzelor la locul de munca

I.  Obligatiile femeilor gravide

1. De a instiinta in scris a angajatorul asupra starii sale de graviditate. Alaturi de instiintare trebuie prezentat un document medical eliberat de medic (cel de familie sau de medicul specialist in a carui evidenta va aflati) care sa ateste starea de graviditate precum si varsta sarcinii.

ATENTIE: IN CAZUL IN CARE NU ANUNTATI IN SCRIS ANGAJATORUL, ACESTA ESTE EXONERAT DE OBLIGATIILE SALE, ASA CUM SUNT PREVAZUTE DE OUG NR.96/2003.

Model instiintare : Subsemnata …….., angajata in cadrul …….., in functia de …….., posesoare a C.I. seria …….. nr. …….., C.N.P. …….., conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, si toate normele legislative in vigoare.

Totodata, conform OUG 96/2003, Art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

2. De a se prezenta la medicul de familie pentru a i se elibera un document care atesta starea ei

3.   De a se prezenta la consultatii in cazul concediului de risc maternal

 II.   Drepturile femeilor gravide la locul de munca

1. De a nu fi concediate in cazul in care au anuntat angajatorul asupra starii lor de sanatate ( Conf art 60 alin 3 din Codul Muncii) pentru motive care tin de sanatatea ei.

2.  Protectie la locul de munca. Daca salariatele gravide desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatate ( conditii greu de suportat sau insalubru, pozitie static in picioare) angajatorul este obligat sa modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa le repartizeze la alt loc de munca fara riscuri, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Salariatele nu vor fi expuse la:

a)       Anumiti agenti fizici cum ar fi activitatea in atmosefra superbarica, de exemplu in incinte si la scufundari subacvatice

b)       Anumiti agenti biologici ca : toxoplasma, virusul rubeolei, exceptand cazurile in care salariata gravida este suficient protejata fata de acesti agenti prin imunizare

c)       Anumiti agenti chimici cum ar fi plumbul si derivatii acesteia, in masura in care pot fi abosrbiti in organismul uman

d)       Munci cu character insalubru sau greu de suportat precum : colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere sau igineizarea grupurilor sanitare

e)       Sapatul santurilor sau ridicarea de greutati mai mari de 10 kg

f)        Munca in conditii de temperaturi extreme

De asemenea, daca desfasurati activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia aşezat, angajatorii au obligatia de a va modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau pentru miscare). In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv nu poate sa indeplineasca aceasta obligatie, salariata gravida, lauza sau care alapteaza are dreptul la  Concediu de Risc maternal.

3. Reducerea cu o patrime a duratei de munca cu mentinerea salariului in cazul in care nu poate indeplini norma intreaga din motive de sanatate si pe baza pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. ( art. 13 din OUG 96/2003

4.  Dreptul la 16 ore dispensa pe luna pentru analize si consultatii medicale( art. 16 din OUG/2003)

 5.  Salariatele gravide nu pot fi obligate sa lucreze in schimburi de noapte. In cazul in care sanatatea salariatelor este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.

 6. Concediu prenatal. Gravidele au dreptul la concediu maternal, adica 126 de zile, impartite in: concediu de sarcina (prenatal) si de lauzie (postnatal). Pentru concediul postnatal sunt obligatorii minim 42 de zile calendaristice. Restul pot fi luate ca prenatal sau postnatal, dupa cum sunt salariatele gravide mai avantajate, sau pot sa nu fie luate deloc.

III. Drepturile salariatelor care alapteaza:

–  La 2 pauze in timpul programului de lucru pentru alaptare, de cate 1 ora fiecare pana la implinirea varstei de 1 an a copilului sau si include si timpul necesar deplasarii dus-intors d ela locul in care se gaseste copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de maunca sau 2 ore zilnic.

Pauzele sau reducerea duratei normale a timpului d emunca acordate pentru alaptare se include in timpul de munca si nu diminueaza drepturile salariale si nici stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestatiilor din sistemul public de pensii sau alte drepturi de asigurari sociale.

–          Spatiu amenajat  pentru alaptat

ANAF va administra CAS persoane fizice incepand cu 2012

Incepand cu data de 1 iulie Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va prelua de la casele nationale administrarea contributiilor sociale obligatorii ale persoanelor fizice.  Aceasta modificare a fost operata in legislatia fiscala la sfarsitul anului trecut in baza Ordonantei de Urgenta 125/2011 ( Art.V, (1) care prevede ca termen de intrare in vigoare data de 1 iulie 2012.
Persoanele fizice care obtin venituri independente, precum si persoanele fizice autorizate, vor achita astfel aceste contributii pentru sanatate si pensie la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor financiare de care apartin contribuabilii. Contributiile vor trebui varsate in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.

Potrivit ordonantei 125/2011, Casa Nationala de Sanatate si cea de Pensii au termen pana la finele lunii septembrie pentru a preda bazele de date catre Fisc, inclusiv sumele pe care le au de recuperat. Data limita de predare a istoricului contribuabililor este 30 iunie 2013.

Anexat, gasiti tesxtul integral al OUG 125/ 2011

Legea 51/2012 privind infiintarea si organziarea Inspectiei Muncii

Legea 108/1999 pentru infiintarea si organziarea Inspectiei Muncii a fost modificata prin Legea 51 din 2012. Legea 51 din 2012 defineste Inspectia Muncii ca avand personalitate juridica si aduce modificari referitoare la atributiile, obligatiile si drepturile inspectorilor de munca precum si noile contraventii si sanctiuni.

Potrivit Legii 51/2012 atributiile Inspectiei Muncii sunt :

 A. În domeniul relaţiilor de muncă

– controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

– controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă

– controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

– asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor prestaţiilor acestora;

– controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată;

– primeşte şi transmite în sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de muncă, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la zilieri;

– asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat;

– conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor.

B. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:

– controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

– cercetează evenimentele, stabileşte caracterul accidentelor de muncă, şi colaborează cu alte instituţii

– controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

– emite autorizaţia de funcţionare pentru securitate şi sănătate în muncă, pentru angajatori persoane juridice şi fizice;

– eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile;

– dispune măsuri şi expertize pentru stabilirea cauzelor ce au dus la evenimente, dispune măsuri de prevenire ;

– dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, pentru prevenirea pericolelor;

– controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei;

Drepturile Inspectorilor de Munca sunt:

– au acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul şi orice loc de muncă, organizat de persoane juridice şi fizice;

– identifică persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri unde se efectuează cercetări, solicitând documentele de identitate;

– solicită angajatorului sau salariaţilor informaţii şi documente pentru realizarea obiectivului controlului;

– solicită şi pot primi copii asupra unor documente, în legătură cu controlul efectuat;

– preiau declaraţii scrise, singuri sau cu martori, de la persoanele în legătură cu obiectul controlului;

6.  pot să dispună sistarea activităţii sau oprirea funcţionării unor echipamente de lucru, pentru împiedicarea unor pericole.

– pot să dispună interzicerea, restricţionarea, retragerea unui produs de pe piaţă sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii.

Potrivit articolului 20 din Legea 51/2012,  se majorează plafonul amenzilor pentru faptele considerate contravenţii noile amenzi fiind intre 5000lei  şi 10000 lei

Constituie contraventii următoarele fapte:

a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să efectueze controlul, prin orice acţiune sau inacţiune, inclusiv refuzul persoanei de a se identifica;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectoratele de muncă, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de acestia a documentelor şi informaţiilor solicitate necesare controlului ori cercetarii evenimentelor;

Descarcati aici textul integral al Legea 51 din 2012