Category Archives: Somaj – legislatie

Stimulente financiare pentru angajatori

ANOFMAngajatorii care, pe perioada vacantelor stabilite potrivit legii, incadreaza în munca elevi si studenti, beneficiaza de un stimulentul financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimalării ocuaării fotţei de munca în vigoare (500 lei).

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat se suporta de către angajator din fon­duri proprii.

Conditiile ce trebuie indeplinite sunt:

–       Incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat în conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;

–       Incheierea unui contract de munca temporara, numai daca du­rata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

–       Incadrarea elevilor si studentilor dupa data de incepere a vacantei potrivit legii

Cum se acorda stimulentul :

–        Suma reprezentand stimulentul financiar se deduce de catre angajator din contribuţia de asigurari pen­tru somaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.

Perioada pentru care se acorda stimulentul:

–       Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic. Acesta se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii şi studentii în cauza, pe perioada vacantei.

Procedura:

–       In vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o conventie.

Legislatia aplicabila

–       Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor; Hotararea nr. 726 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii mentionate.

Cine poate beneficia de indemnizatie de somaj si cuantumul acesteia

Cuantumul indemnizaţiei de somaj se acorda în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

– 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
– suma prevazuta mai sus la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, mentionate mai sus, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Exemplu:

 1 an: (75% x Indicatorul social)

• 3 ani: (75% x Indicatorul social) + 3% din media salariilor din ultimul an

• 5 ani: (75% x Indicatorul social) + 5% din media salariilor din ultimul an

• 10 ani: (75% x Indicatorul social) + 7% din media salariilor din ultimul an

• 20 ani: (75% x Indicatorul social) + 10% din media salariilor din ultimul an

Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Cine are dreptul la indemnizatie pentru somaj?

Au dreptul la indemnizaţie de somaj persoanele aflate într-una din urmatoarele situatii:

– le-au încetat raporturile de munca/ de serviciu din motive neimputabile lor;
– le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau alesi, daca anterior nu au fost incadraţi in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitãţii angajatorului;
– a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
– le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
– au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
– au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reuşit sa se încadreze în munca;
– le-au încetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
– reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitaţile la care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
– le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza convenţiei civile;
– sunt absolventi ai instituţiilor de invatamant, în varsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;
– sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap în varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.

Data de la care se acorda indemnizatia pentru somaj

Indemnizatia de somaj se acorda la cerere, dupa caz, de la data:

• incetarii raporturilor de munca/ de serviciu;

• incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

• expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract;

 • incetarii calitãţii de membru cooperator;

• incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

• incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

• incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

• ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

• încetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza convenţiei civile;

• expirarii perioadei de 60 de zile, pentru absolventii institutiilor de invatamant, în varsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;

• absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap în varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.

Indemnizaţia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus, daca cererea este înregistrata la agenţia pentru ocuparea forţei de munca în termen de 10 de zile. Daca cererea este înregistrata dupa cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acorda începand cu data înregistrarii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi.

Documente necesare acordarii indemnizatiei pentru somaj

Conditii pentru acordarea indemnizatiei de somaj

Poate beneficia de ajutor de somaj persoana care

– are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

– nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinţa, în vigoare, respectiv 500 ron;

– nu indeplineste conditiile de pensionare, conform legii;

– este inregistrata la agenţia pentru ocuparea fortei de muncă in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, rsedinta, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

Perioada de acordare a ajutorului de somaj

Indemnizaţia de şomaj se acorda somerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizaţiei de somaj este o suma acordata lunar si în mod diferentiat, în functie de stagiul de cotizare. Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proporţional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Documente necesare depunerii dosarului pentru somaj sunt :

-actul de identitate, în original;

-actele de studii si de calificare, în original si in copie;

– adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;

– acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de muncã în vigoare.

In afara documentelor menţionate mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insoţita, dupa caz, şi de urmatoarele documente:

A. în cazul persoanelor provenite din munca:

a) carnetul de munca, în original si în copie, şi/ sau adeverinţa prevazutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, , precum şi alte acte care, potrivit legii, atesta existenţa unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 şi, dupa caz, vechimea în munca realizatã anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost încadrata în munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitaţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

 c) adeverinţa de la unitatea care a preluat patrimoniul unitaţii în care persoana a fost încadrata anterior, din care sa rezulte ca reincadrarea în munca nu mai este posibila din cauza desfiinţarii postului;

d) decizia de incetare de la ultimul loc de munca

B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobandesc capacitatea de munca:

a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevazutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atesta existenţa unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 şi, dupa caz, vechimea în munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicala, în original şi în copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitaţii de munca;

c) adeverinţa de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care sa rezulte ca reincadrarea în munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

C. în cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevazutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atesta existenţa unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de invatamant, în varsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original şi în copie;

b) adeverinţa eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de munca, prin care se certificã data înregistrarii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;

E. în cazul absolvenţilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, în varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se încadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie.

Rata somajului in scadere in 2012

Rata somajului la sfarsitul lunii mai

La sfârşitul lunii mai 2012 rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,56% ( ce mai scazuta din anul 2012) , mai mică cu 0,17 pp decât cea din luna aprilie a anului 2012 şi mai mică cu 0,47 pp decât cea din luna mai a anului 2011. Numărul total de şomeri la finele lunii mai , a scăzut cu 15.903 persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare fiind in total de 409.938 persoane. Din totalul şomerilor înregistraţi, 137.201 au fost şomeri indemnizaţi şi 272.737 neindemnizaţi.

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna mai 2012, comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a scăzut de la valoarea de 5,02% în luna aprilie, la valoarea de 4,82%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 4, 41% la 4,26%.

Situatia somajului pe judete se prezinta astfel: pe primele patru locuri, cu cea mai mica rata a somanjului se afla Timis, Bucuresti, Botosani si Arad, in timp ce judetele unde s-au inregistrat ratele cele mai ridicate ale somajului sunt Dolj, Teleorman, Mehedinti si Vaslui.

La nivelul primelor 5 luni ale anului 2012 se observa o scadere a ratei somajului la nivel national, aceasta prezentandu-se astfel:

Ianuarie 2012 – 5.26%
Februarie 2012 – 5.27%
Martie 2012 – 5.05%
Aprilie 2012 – 4.73%
Mai 2012 – 4.56%

Sursa : ANOFM